مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ممیزی استقرار استاندارد ISO/IEC17025 را با موفقیت به پایان رسان

ممیزی جهت استقراراستاندارد ISO/IEC17025 توسط سر ممیز مرجع اعتبار دهی شرکت DAP آلمان و با حضور نماینده شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو (INLN ) و نماینده اداره استاندارد در محل آزمایشگاه های مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام گردید.

ممیزی جهت استقراراستاندارد ISO/IEC17025 از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ الی ۲۳/۵/۱۳۸۶
توسط سر ممیز مرجع اعتبار دهی شرکت DAP آلمان،‌ آقای Dirk Strube و ممیز
فنی آقای دکتر Gerhard Volland با حضور نماینده شبکه آزمایشگاهی فناوری
نانو و نماینده اداره استاندارد در محل آزمایشگاه های مرکز تحقیقات فرآوری
مواد معدنی ایران انجام گردید.

لازم به ذکر است مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران توانست مطابق برنامه
زمانبندی از پیش تعیین شده و با حداقل عدم انطباق موفق به دریافت گواهینامه
استاندارد ISO/IEC17025 گردد. طبق اعلام نظر سرممیز DAP آقای Dirk Strube
در جلسه اختتامیه، ‌بالا بودن دانش فنی پرسنل، ‌به روز بودن تجهیزات انتخاب
شده در آزمایشگاه ها و روش های انجام آزمون متناسب با تجهیزات و
استانداردهای موجود از نقاط قوت خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه توسط مرکز
تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران می باشد
.
در تاریخ ۶/۳/۱۳۸۵ قرارداد مشاوره در زمینه استقرار استاندارد ISO/IEC17025
با شرکت اس.جی.اس ایران و با یکی از شرکت های مشاور به مدت یک سال شمسی
منعقد و مراحل کلی استقرار مطابق قرارداد ،‌ به شرح زیر برنامه ریزی گردید:

۱- آماده سازی: شناخت اولیه ـ دوره های آموزشی ـ کمک در تشکیل کمیته راهبری
استقرار ـ تدوین شرح فعالیت های پروژه و زمانبندی جهت استقرار استاندارد

۲ – مستند سازی: برررسی و بازبینی مستندات موجود ـ‌ تصویب و توزیع مستندات

۳ – استقرار: ارائه راهکارها و همراهی در انجام کلیه فعالیت های مندرج در
شرح فعالیت های پروژه ـ‌ برگزاری دوره آموزشی ارزیابی داخلی بر اساس
ISO/IEC17025

۴ – اثبات سیستم ISO/IEC17025: انجام ارزیابی داخلی بر اساس ISO/IEC17025
ـ‌ ارائه راهکارها و همراهی در رفع عدم انطباق ها ـ‌ انجام مذاکره با مرجع
اعتبار دهی DAP ـ‌ همراهی در ارزیابی سیستم در زمان ارزیابی نهایی توسط
مرجع اعتباردهی ـ‌ رفع عدم انطباق های احتمالی و انجام هماهنگی های لازم تا
انتشار گواهینامه توسطDAP

این مرکز اکنون گواهی آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست رادرتاریخ
۲/۷/۱۳۸۵ اخذ نموده و در حال تهیه مستندات و پیاده سازی
استانداردISO9001:2000 می باشد. اخذ گواهی استانداردهای OHSAS و ISO14000 و
پیاده سازی سیستم های مدیریت جامع کیفیت TQM و EFQM از برنامه های اصلی این
مرکز در آینده است.