اعلام برنامه زمانبندی دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

برنامه ارائه مقالات دومین همایش دانشجویی فناوری نانو که در دانشگاه کاشان برگزار می شود، اعلام شد

برنامه ارائه مقالات دومین همایش دانشجویی فناوری نانو که در دانشگاه کاشان
برگزار می شود، اعلام شد.

ارائه کنندگان ملزم به شرکت سه روزه در همایش می باشند و باید در صبح روز
اول همایش کارت های خود را دریافت نمایند در عیر اینصورت امکان ارائه آنها
در این همایش وجود نخواهد داشت و باید در همایش بعدی که متعاقبا توسط ستاد
اعلام خواهد شد ، شرکت کنند.

برای دریافت فایل زمانبندی
اینجا را کلیک کنید.