برگزاری فن‌بازار کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو

فن بازار نانو در صنعت خودرو در تاریخ ۱۴/۶/۸۶ توسط دانشگاه صنایع و معادن با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار گردید. در این فن بازار بیش از ۲۰۰ نفر از افراد دانشگاهی، صنعتی و ستادی حضور داشته و ۱۵ طرح به طور شفاهی ارائه گردید.