همکاری گروهی از شرکت‌های‌ نفتی با دانشگاه تگزاس در زمینه فناوری‌نانو

گروهی از شرکت‌های فعال در زمینه نفت و گاز با دانشگاه تگزاس در زمینه تحقیقات فناوری‌نانو همکاری خواهند کرد.

گروهی از شرکت‌های فعال در زمینه نفت و گاز با دانشگاه تگزاس در زمینه
تحقیقات فناوری‌نانو همکاری خواهند کرد.

این سرمایه‌گذاری مشترک که کنسرسیوم پیشرفته انرژی نام گرفته است، به دنبال
توسعه نانوسنسورهای زیرسطحی است که می‌تواند به داخل چاه‌های نفت و گاز
تزریق شود. این نانوسنسورها می‌توانند به داخل چاه‌ها نفوذ کرده و اطلاعاتی
درباره منابع هیدروکربنی جمع‌آوری کنند.

اعضای این کنسرسیوم به طور مشترک منابع مالی تحقیقات این پروژه را که توسط
دانشگاه تگزاس انجام خواهد شد، تامین خواهند کرد.