پذیرش اولین پیشنهاد ایران در کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو

اولین پیشنهاد جدید کاری (New Work Item Proposal)ایران در حوزه استانداردسازی فناوری نانو در کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) مورد پذیرش قرار گرفت.

اولین پیشنهاد جدید کاری (New Work Item Proposal)ایران در حوزه
استانداردسازی فناوری نانو در کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو
(ISO/TC229) مورد پذیرش قرار گرفت.

این پیشنهاد جدید کاری با عنوان تقسیم‌بندی نانومواد که به صورت Technical
Specification (TS)
از طرف کمیته فنی متناظر استانداردسازی فناوری نانو
ایران (ISIRI/TC229) برای کمیته بین‌المللی ارسال شده‌بود، بعد از بررسی
توسط ۲۸ کشور عضو فعال کمیته بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفت.

در این پیشنهاد نانومواد براساس چند معیار به صورت سیستماتیک تقسیم بندی
شده‌اند از مزایای این تقسیم‌بندی این است که تمام نانومواد می‌توانند در
این تقسیم‌بندی قرار گیرند و با این روش نانومواد به سهولت کلاسه بندی شده
و به راحتی می‌توان تعاریف و اصطلاحات را برای آنها مشخص کرد و با توجه به
گوناگونی اسامی نانومواد می‌توان بسیاری از نامهای غیرعلمی و سلیقه‌ای را
حذف کرد و اگر نانومواد جدیدی هم در آینده ساخته شوند به راحتی می‌توانند
در این تقسیم بندی قرار بگیرند.

در این تقسیم‌بندی همچنین خواص نانومواد هم در نظر گرفته شده‌است به همین
علت می‌توان از این تقسیم بندی برای دسته‌بندی روش‌های اندازه‌گیری و تعیین
مشخصات نانومواد نیز استفاده کرد.

با توجه به اینکه تصویب پیشنهاد و ارایه آن به عنوان یک استاندارد بین‌المللی
در چندین فاز تصویب و بررسی می‌شود، قرار است این پیشنهاد جدید کاری از طرف
کمیته تکمیل و توسعه داده ‌شده تا برای بررسی در فاز بعدی برای کمیته بین‌المللی
ارسال شود.