برگزاری دوره‌های آموزشی در مورد مسائل اخلاقی فناوری‌نانو

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه‌ای جدید، در سال ۲۰۰۸ درباره مسائل اخلاقی فناوری‌نانو و فناوری‌های دگرگون‌ساز، دوره‌های آموزشی تابستانی برگزار خواهد کرد.

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه‌ای جدید، در سال ۲۰۰۸ درباره مسائل اخلاقی
فناوری‌نانو و فناوری‌های دگرگون‌ساز، دوره‌های تابستانی برگزار خواهد کرد.
نتایج حاصل از این دوره‌ها برای توسعه ابزارهای جدید آموزش الکترونیکی
(E-Learning) استفاده خواهد شد.

به گفته اینک مالش، هماهنگ کننده پروژه، این کار در راستای پروژه «کد
مدیریت تحقیقات فناوری‌نانو در اروپا » که در حال حاضر به وسیله کمیسیون
اروپا در حال انجام است، می‌باشد.

پروژه ETHICSCHOOL، به دنبال انتشار این کد از طریق دوره‌های تابستانی و
انتشار کدهای اولیه مدیریت، که در طی کارگاه‌های این دوره‌ها توسعه خواهند
یافت، می باشد.

هدف پروژه این است که مردم را تشویق به مطالعه و تفکر درباره کدهای مدیریت
فناوری‌نانو کند و آنها را به بحث و بررسی اجرای عملی این کدها در زندگی
کاری خود تشویق نماید.

این پروژه در قالب دو دوره تابستانی در دو سال آینده در هلند برگزار خواهد
شد. دوره اول بر مسائل اخلاقی فناوری‌نانو تمرکز خواهد کرد و دوره دوم بر
مسائل اخلاقی ناشی از فناوری‌های دگرگون‌ساز (فناوری‌نانو، زیست‌فناوری و
فناوری ارتباطات و اطلاعات) تمرکز خواهد کرد.

در این پروژه تلاش خواهد شد تا دانشمندان علوم طبیعی، علوم اجتماعی و
فیلسوفان، مسائل جدید مطرح شده در این حوزه را بحث و بررسی کنند.

به طور کلی برخی از اهداف ETHICSCHOOL عبارتند از:

کسب حداکثر ارزش از پروژه «کد مدیریت تحقیقات فناوری‌نانو در اروپا» در
شرایط واقعی زندگی و استفاده از این نتایج در مباحث کمیسیون اروپا و ارائه
بازخورد به آن.

توسعه ابزارهای جدید آموزش الکترونیکی(E-Learning).

تهیه یک سی‌دی یا ابزار مبتنی بر اینترنت، به طوری که افراد دیگر بتوانند
از نتایج این کار در آموزش مسائل اخلاقی فناوری‌نانو استفاده کنند.

هم اکنون مسائل اخلاقی فناوری‌نانو به وسیله کارشناسان و سیاست‌مداران در
اقصی نقاط دنیا بحث و بررسی می‌شود. کمیسون اروپا و بنیاد ملی علوم آمریکا
به دنبال توسعه مسئولانه فناوری‌نانو در کشورهای خود هستند.

لازم به ذکر است که پروژه ETHICSCHOOL در چارچوب برنامه اجتماعی و علمی
برنامه تحقیق و توسعه ششم اتحادیه اروپا(FP6) تامین مالی خواهد شد.