نگاهی به سند راهبرد آینده در مسیر اجرا

حدوداً دو سال از تصویب سند راهبرد آینده به عنوان چارچوب اصلی حرکت کشور در مسیر توسعه فناوری‌نانو تا سال ۱۳۹۳ می‌گذرد. این سند در قالب ۵۳ برنامه اجرایی،‌وظیفه‌ نهادهای اصلی کشور را در قبال این فناوری تعیین و مشخص کرده است که در دو سال ابتدای اجرای این برنامه، هر کدام از برنامه‌های اجرایی باید به چه اهداف کمّی دست یابند.
گزارش حاضر، نگاهی بسیار اجمالی به اصلی‌ترین فعالیت‌ها در راستای اجرای این برنامه‌ها دارد.