فناوری نانو بخشی از برنامه پیشگامی مشترک فناوری در اتحادیه اروپا

وزرای تحقیقاتی اروپا امیدوارند تصمیم نهایی‌ای که در ماه نوامبر درباره برنامه پیشگامی مشترک فناوری(JTIs) اتخاذ می‌شود، باعث به جریان افتادن چهار JTI دیگر در سال ۲۰۰۸ گردد.

وزرای تحقیقاتی اروپا امیدوارند تصمیم نهایی‌ای که در ماه نوامبر درباره برنامه
پیشگامی مشترک فناوری(JTIs) اتخاذ می‌شود، باعث به جریان افتادن چهار JTI دیگر در
سال ۲۰۰۸ گردد.

در جلسه شورای رقابت‌پذیری که در ماه سپتامبر در بروکسل تشکیل شد، وزرا درباره چهار
طرح پیشنهادی با هدف راه‌اندازی برنامه پیشگامی مشترک فناوری(JTIs) به تبادل نظر
پرداختند. طرح‌های مذکور عبارت بودند از:

• داروهای نوآور(IMI) (07/9686)
• سیستم‌های محاسباتی جاسازی‌شده(ARTEMIS) (07/9685)
• فناوری‌های نانوالکترونیک(ENIAC) (07/10149)
• دانش هوانوردی و حمل و نقل هوایی(CLEAN SKY) (07/10148)

مذاکرات وزرا بر روی مسائل افقی و به‌منظور اتخاذ تصمیمات نهایی در جلسه شورای
رقابت‌پذیری متمرکز بوده، تا اینکه بتوانند روند شروع پیشگامی‌های مذکور در سال
۲۰۰۸ را تسریع بخشند.

در نتیجه این مذاکرات، برخی از اصول سیاسی مورد تأکید شورا عبارت بودند از:

• برپایی JTI ها باید تحت قوانین جامعه صورت گرفته و برای انجام برنامه‌های
تحقیقاتی نیازمند تأمین مالی از جانب جامعه هستند؛

• JTI ها در قالب شرکای دولتی/خصوصی صنایع خواهند بود که در مدیریت یک سری اقدامات
مشترک سهیمند. اعضای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا نظارت مقتضی را بر روی مصرف
بودجه‌های دولتی اعمال خواهند کرد؛

• دوره زمانی این برنامه‌ها محدود به ده سال خواهد بود

• JTI ها موقعیت سازمانهای بین‌المللی را ندارند

• JTI ها دارای شخصیت حقوقی بوده و بر اساس مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ عهدنامه EC تنظیم می‌گردند