حمایت تشویقی از سمینارهای ترویجی و تخصصی دانشجویی

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌ها ترویجی و آموزشی فناوری نانو، این ستاد از کلیه گروه های دانشجویی اعم از انجمن علمی، بسیج دانشجویی و سایر گروه های علمی- فرهنگی که اقدام به برگزاری سمینار نمایند، حمایت تشویقی به عمل خواهد آورد.

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌ها ترویجی و آموزشی فناوری نانو، این ستاد از کلیه گروه های دانشجویی اعم از انجمن علمی، بسیج دانشجویی و سایر گروه های علمی- فرهنگی که اقدام به برگزاری سمینار ترویجی ِا آموزشی در زمینه فناوری نانو نمایند، حمایت تشویقی به عمل خواهد آورد.

میزان و نحوه حمایت ستاد در دو بخش سمینارها ترویجی و تخصصی و نیز شرایط و الزامات هریک از سمینارها در دستورالعمل اجرایی آمده است.

چرخه کار حمایت تشویقی به شرح ذیل است:

۱) تکمیل فرم شماره یک برای درخواست استفاده از حمایت تشویقی (ضروری)
۲) برگزاری سمینار بر مبنای دستورالعمل اجرایی
۳) ارایه گزارش مکتوب از روند برگزاری سمینار و ارایه به ناظر
۴) پرداخت هزینه حمایت تشویقی بر مبنای ارزیابی انجام شده.