امضای تفاهمنامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و کتابخانه ملی ایران

در راستای انجام برنامه ۳۶ سند راهبرد آینده فناوری نانو در کشور مبنی بر گردآوری اطلاعات تخصصی مرتبط با فناوری نانو و قراردهی آنها در اختیار گروه های مختلف هدف، یکشنبه ۲۵ آذر ماه سال جاری در طی مراسمی تفاهمنامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و کتابخانه ملی ایران به امضا رسید.

در راستای انجام برنامه ۳۶ سند راهبرد آینده فناوری نانو در کشور مبنی بر گردآوری
اطلاعات تخصصی مرتبط با فناوری نانو و قراردهی آنها در اختیار گروه های مختلف هدف،
یکشنبه ۲۵ آذر ماه سال جاری در طی مراسمی تفاهمنامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو و کتابخانه ملی ایران به امضا رسید.

بر اساس این تفاهمنامه کتابخانه ملی ایران به عنوان محور و مخزن شبکه کتابخانه
فناوری نانو (که در آینده راه اندازی خواهد شد) انتخاب و معرفی گردید. تهیه و در
اختیار قراردهی منابع اطلاعاتی نظیر کتب، مجلات، پتنتها، گزارش های صنعتی و دانش
های فنی از جمله اهداف راه اندازی چنین شبکه ای در بین کتابخانه های مراکز صنعتی،
دانشگاهی و خصوصی خواهد بود.

در ابتدای این مراسم، آقای مهندس سلطانی مدیر دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
در ارائه ای کوتاه، لزوم برنامه ریزی هدفمند در هوشمندی کسب و کار یا Business
intelligence را یادآور شدند. هوشمندی در کسب و کار، برنامه ایست که طی آن جهت
رقابت هوشمندانه در تمام زمینه های علمی، صنعتی و تجاری اقدام به جمع آوری اطلاعات
منتشره در زمینه ای خاص مانند فناوری نانو می شود.

در ادامه آقای مهندس سجادی رئیس دفتر همکاریهای فناوری رئیس جمهوری و دبیر ستاد در
سخنانی به تاریخچه ایجاد ستاد و معرفی برنامه های سند راهبرد آینده و سیاستهای ستاد
جهت اجرای آنها علی الخصوص برنامه ۳۶ اشاره نمودند. پس از ایشان آقای اشعری رئیس
کتابخانه ملی ایران و مشاور فرهنگی رئیس جمهور امضای این تفاهمنامه را در راستای
نقش کتابخانه ملی در توسعه علمی و فناوری کشور ارزیابی نموده و لزوم انجام چنین
همکاریهایی را در دیگر زمینه های تحقیقاتی و صنعتی کشور خواستار شدند.

قابل ذکر است که در حاشیه امضای این تفاهمنامه، آقای مهندس سجادی ضمن امضای یک نسخه
کتاب مرتبط با فناوری نانو، تعدادی از انتشارات مرتبط با این فناوری را از قبیل ۳۰۰
جلد کتاب الکترونیک، بیش از ۲۵۰ جلد کتاب و بیش از ۳۰۰ جلد از پایان نامه های داخلی
کشور را از طرف ستاد به کتابخانه ملی اهدا نمود.

با امضای این تفاهمنامه مقرر گردید پایگاه اینترنتی کتابخانه دیجیتال فناوری نانو
تا پایان سال جاری و شبکه کتابخانه فناوری نانو تا شهریور ماه سال آینده راه اندازی
و بهره برداری شوند.