اخذ گواهی‌نامه ISO/IEC 17025 توسط مرکز پژوهش متالورژی رازی

ممیزی آزمایشگاههای مرکز پژوهش متالورژی رازی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 1702در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۶ با موفقیت انجام شد و این مرکز پژوهشی موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد گردید.
در این ممیزی یک گروه چهار نفره، مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز را به مدت ۴ روز براساس الزامات این استاندارد مورد بررسی قرار دادند.

ممیزی آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی بر اساس الزامات استاندارد
ISO/IEC 17025 از تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ تا ۲۳/۹/۱۳۸۶ توسط شرکت DAP انجام شد و
با توجه به نتایج به دست آمده این مرکز پژوهشی موفق به دریافت گواهینامه
این استاندارد گردید. در این ممیزی یک گروه چهار نفره به شرح زیر، مجموعه
آزمایشگاه‌های مرکز را به مدت ۴ روز براساس الزامات استاندارد ISO/IEC
۱۷۰۲۵ مورد بررسی قرار دادند:

سر ممیز: آقای Dirk Strube

ممیزین فنی: آقای دکتر Andre Reiche، آقای دکتر Werner Klaus Ullrich و
آقای مهندس Armin Ruppert

با توجه به نتیجه به دست آمده در طول ممیزی و با توجه به گستره کار مرکز
پژوهش متالورژی رازی، در جلسه اختتامیه کمترین عدم انطباق (در مجموع ۱۲
مورد عدم انطباق جزئی برای کل آزمایشگاه‌ها) برای آزمایشگاه‌های مرکز ارایه
شد.

همچنین براساس اظهار سر ممیز شرکت DAP، آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی
رازی از نظر رعایت الزامات استاندارد ( ISO/IEC 17025از جمله الزامات محیطی
آزمایشگاه، به روز بودن تجهیزات و کالیبره بودن تمامی ابزار مورد استفاده،
دانش فنی بالای کارکنان و آموزش‌های انجام شده برای آنها و رعایت الزامات
استانداردهای آزمون) در سطح بسیار بالایی بوده و از نظر سیستم‌های کاری
قابلیت رقابت با بزرگترین آزمایشگاه‌های اروپایی را دارا می باشد.

لازم به ذکر است برنامه ریزی استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در
آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش متالورژی رازی، با شرکت مدیران این مؤسسه در دوره‌های
تخصصی ارزیابی این استاندارد که توسط شرکت DAP برگزار می‌گردید، در سال
۱۳۸۳ شروع شد. بعد از یک وقفه ۶ ماهه برنامه ریزی دقیق تر ۵/۱ ساله به صورت
یک Action Plan از اواسط سال ۱۳۸۴ تا آخر ۱۳۸۵ تهیه و مطابق این برنامه
زمانبندی کلیه مراحل کار به اتمام رسید و تمامی الزامات استاندارد در
آزمایشگاه‌های مرکز استقرار یافت. از اوایل سال ۱۳۸۶ مکاتبات با شرکت DAP
جهت ممیزی آزمایشگاه‌های مرکز انجام و در نهایت برای آذر ماه سال ۱۳۸۶
توافق به عمل آمد و ممیزی صورت گرفت. در کل این مدت، تمامی مراحل انجام کار
بر عهده کارکنان مرکز و بدون استفاده از مشاوران خارجی بوده است.

این مرکز پژوهشی در حال حاضر گواهینامه استاندارد ISO 9001:2000، گواهی
اکردیته مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و گواهی اکردیته مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی عربستان را نیز دارا بوده و استقرار الزامات
مربوط به استاندارد OHSAS 18001 و پیاده سازی سیستم مدیریت جامع کیفیت EFQM
را در برنامه کاری خود دارد.