دیدگاه مردم اُکلاهاما آمریکا درباره فناوری‌نانو

مرکز فناوری‌نانو در اُکلاهاما، نتایج تحقیق خود را که در سال ۲۰۰۷ انجام داده بود، منتشر کرد. این تحقیق بین مدیران کسب و کارها، محققان، مربیان و مردم عادی برای سنجش میزان آگاهی آنها از فناوری‌نانو انجام شده بود.

مرکز فناوری‌نانو در اُکلاهاما، نتایج تحقیق خود را که در سال ۲۰۰۷ انجام
داده بود، منتشر کرد. این تحقیق بین مدیران کسب و کارها، محققان، مربیان و
مردم عادی برای سنجش میزان آگاهی آنها از فناوری‌نانو انجام شده بود.

برخی از نتایج این تحقیق عبارتند از:

۹۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این تحقیق درباره فناوری‌نانو آگاهی داشتند.
این رقم در سال ۲۰۰۶ حدود ۸۵ درصد بود.

۳۴ درصد از پاسخ‌گویان به طور کامل از فناوری‌نانو آگاهی داشتند که این
میزان نسبت به سال۲۰۰۶ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته بود.

۶۳ درصد پاسخ‌گویان معتقد بودند که فناوری‌نانو در طی ۱۰ سال آینده تاثیر
زیادی بر اقتصاد منطقه اُکلاهاما خواهد داشت. این رقم نسبت به سال ۲۰۰۶
تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته بود.

۳۶ درصد از پاسخ‌گویان به فناوری‌نانو علاقه داشتند و نیمی از آنها نیز
بر این عقیده بودند که خواهان شرکت در یک دوره مقدماتی در مورد فناوری‌نانو
هستند.

۸۰ درصد مدیران کسب ‌و کارهای اُکلاهاما معتقد بودند که فناوری‌نانو
تاثیر زیادی بر زندگی مردم این منطقه خواهد داشت و ۸۱ درصد نیز معتقد بودند
که فناوری‌نانو تاثیر شگرفی بر اقتصاد محلی خواهد داشت.

 ۲۴ درصد مدیران کسب و کارهای فناوری‌نانو در اُکلاهاما در حال تنظیم طرح
کسب و کارهای خود برای در نظر گرفتن اثرات قریب‌الوقوع فناوری‌نانو بودند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته بود.