بازار جهانی نانوذرات

طبق گزارش جدیدی که موسسه BBC آن را منتشر کرده است، ارزش بازار جهانی نانوذرات در حوزه الکترونیک، مغناطیس و کاربردهای اپتوالکترونیک در سال ۲۰۰۷ حدود ۹/۵۲۱ میلیون دلار بود.

طبق گزارش جدیدی که موسسه BBC آن را منتشر
کرده است، ارزش بازار جهانی نانوذرات در حوزه الکترونیک، مغناطیس و
کاربردهای اپتوالکترونیک در سال ۲۰۰۷ حدود ۹/۵۲۱ میلیون دلار بود. پیش‌بینی
می‌شود که حجم این بازار با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۵/۱۶ درصد تا سال ۲۰۱۲
به ۷/۱ میلیارد دلار افزایش یابد.

این بازار به کاربردهای الکترونیک، مغناطیس و اپتوالکترونیک تقسیم شده است.
از این بخش‌ها کاربردهای الکترونیک بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص
داده‌اند. ارزش بازار کاربردهای الکترونیک در سال ۲۰۰۷ برابر با ۷/۴۳۳
میلیون دلار بود و پیبش‌بینی می‌شود که ارزش آن تا سال۲۰۱۲ با نرخ رشد
ترکیبی ۶/۱۵ درصد به ۶/۸۹۴ میلیون دلار افزایش یابد.

دومین بخش بزرگ بازار در سال ۲۰۰۷، کاربردهای آرایشی بودندکه انتظار می‌رود
سالانه رشد آنها ۱۹ درصد کاهش یابد. با این روند انتظار می‌رود ارزش بازار
آنها تا سال ۲۰۱۲ به ۴/۲۵ میلیون دلار کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که رشد
کاربردهای اپتوالکترونیک از ۱/۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۲
افزایش یابد و ارزش آنها در سال ۲۰۱۲ به ۴/ ۲۰۱ میلیون دلار برسد.

سه نوع نانوذرات (سیلیکا، اکسید آهن و آلومینیوم) به همراه هم، بیش از ۸۵
درصد از بازار اپتوالکترونیک، مغناطیس و الکترونیک را در سال ۲۰۰۶ به خود
اختصاص داده بودند. در حالی که پیش‌بینی می‌شود سرعت رشد مصرف آلومینیم
بیشتر از متوسط رشد کل بازار باشد، برآورد می‌شود که نرخ رشد بازار سیلیکا
و بخصوص اکسید آهن کمتر از متوسط رشد کل بازار باشد و به این ترتیب سهم
زیادی از بازار را از دست بدهد.