ساخت مواد مرجع برای مطالعات زیست‌نانوفناوری

موسسه ملی استانداردها و فناوری در آمریکا (NIST) اولین استانداردهای خود را برای نانوذرات جهت استفاده در تحقیقات زیست‌پزشکی عرضه کرد. از لحاظ نوشتاری به استانداردهای مذکور استانداردهای طلایی گفته می‌شود که برای آزمایشگاههایی که اثرات زیستی نانوذرات را مطالعه می‌کنند کاربرد دارد.

موسسه ملی استانداردها و فناوری در آمریکا (NIST) اولین استانداردهای
خود را برای نانوذرات جهت استفاده در تحقیقات زیست‌پزشکی عرضه کرد. از لحاظ
نوشتاری به استانداردهای مذکور استانداردهای طلایی گفته می‌شود که برای
آزمایشگاههایی که اثرات زیستی نانوذرات را مطالعه می‌کنند کاربرد دارد.

این سه ماده جدید که نانوذرات طلا با قطرهای ۱۰، ۳۰ و ۶۰ نانومتر می‌باشند
با مشارکت آزمایشگاه تشخیص مرکز نانوفناوری موسسه ملی سرطان تهیه گردیدند.
تاکنون نانوذرات موضوع فعالیت بسیاری از مراکز تحقیقاتی بوده‌اند که هم در
خصوص ارزیابی خواص زیستی ویژه آنها و هم ارزیابی سمیت‌زایی آنها فعالیت
داشته‌اند. تا امروز تحقیقات در این حوزه بدلیل فقدان استانداردهای اندازه‌گیری
مطمئن ضعف داشته است.

مواد مرجع جدید مذکور، نانوذرات طلای پایدار شده به کمک سیترات می‌باشند که
بصورت سوسپانسیون کولوئیدی در آب می‌باشند. این مواد بطور گسترده‌ای بوسیله
دانشمندان NIST از جهت اندازه و توزیع ذره‌ای ارزیابی شده‌اند. ابعاد ذرات
به کمک شش روش AFM، SEM، DMA، DLS و SAXS مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

علاوه بر اندازه‌گیری میانگین اندازه ذرات، مواد مذکور از لحاظ شیمیایی
برای اندازه‌گیری غلظت طلا، یونهای کلرید، سدیم و سیترات، pH، هدایت
الکتریکی و پتانسیل زتا بررسی شدند. محصول مذکور در نهایت برای استریل شدن
مورد تابش اشعه گاما قرار گرفت و از جهت وجود اندوتوکسین‌ها و استریل بودن
مورد تایید قرار گرفت.