ارزیابی ریسک کاربردهای فناوری‌نانو در موادغذایی

سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا(FSAE) از کمیسیون اروپا درخواست کرده است تا ریسک‌های ناشی از کاربردهای فناوری‌نانو در زمینه‌های ایمنی موادغذایی، تغذیه و محیط زیست را بررسی کند.

سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا(FSAE) از کمیسیون اروپا درخواست کرده است تا
ریسک‌های ناشی از کاربردهای فناوری‌نانو در زمینه‌های ایمنی موادغذایی،
تغذیه و محیط زیست را بررسی کند.

همچنین این سازمان از کمیسیون اروپا درخواست کرده است تا خطرات ممکن مربوط
به کاربردهای واقعی و پیش‌بینی شده فناوری‌نانو را در زمینه مواد غذایی و
تغذیه شناسایی کرده و اطلاعات لازم را برای ارزیابی ریسک این فناوری و
کاربردهای آن فراهم کند.

FSAE به دنبال جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های زیر است:

 اطلاعات درباره ایمنی نانومواد مورد استفاده در موادغذایی و تغذیه
 کاربردهای فناوری‌نانو در زمینه مواد غذایی و تغذیه و محصولات حاوی
نانومواد
 روش‌ها، رویه‌ها و معیارهای عملکرد مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل
نانومواد مورد استفاده در موادغذایی
 ارزیابی ریسک نانومواد بکار رفته در مواد غذایی
 داده‌های سم‌شناسی در مورد نانومواد بکار رفته در مواد غذایی
 مطالعات زیست‌محیطی در فناوری‌نانو و نانومواد مورد استفاده در مواد
غذایی
 سایر اطلاعات مربوط به ارزیابی ریسک کاربردهای فناوری‌نانو و نانومواد
مورد استفاده در مواد غذایی.