دیدگاه رئیس‌جمهور سابق هند درباره توسعه فناوری‌نانو در این کشور

رئیس‌‌جمهور سابق هند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و دولتی برای توسعه فناوری‌نانو در این کشوررا ضروری دانست.

رئیس‌‌جمهور سابق هند که در موسسه ملی فناوری وارانگال سخنرانی می‌کرد،
اظهار داشت که بخش خصوصی و دولتی این کشور باید با مشارکت یکدیگر، هند را
به یکی از پیشگامان توسعه فناوری‌نانو در جهان تبدیل کنند.

به گفته وی، هم اکنون در این کشور سازمان‌های کمی در توسعه و پیشرفت فناوری‌نانو
مشارکت می‌کنند. برای اینکه این کشور بتواند به یکی از نقش‌آفرینان کلیدی
در این حوزه تبدیل شود، باید در این حوزه یک برنامه عملیاتی تهیه شود.

در صورتی که صنعت و دولت با یکدیگر مشارکت کنند، شاهد جهش این کشور در این
حوزه بوده و این فناوری می‌تواند نقطه تمرکز همگرایی بسیاری از فناوری‌ها
شود.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند که در طی ۱۰ سال آینده ما شاهد خواهیم بود که
فناوری‌نانو نقش مهمی در کسب‌و کارهای مختلف جهانی ایفا خواهد کرد.