برگزاری دو جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

دو جلسه دفاعیه پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوعات نانوکامپوزیت و نانو شیمی و سنتز نانو مواد در تاریخ ششم و دوازدهم اسفندماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

دو جلسه دفاعیه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوعات ”
نانوکامپوزیت ” و ” نانو شیمی و سنتز نانو مواد ” در تاریخ ششم و دوازدهم
اسفندماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

عنوان پایان نامه: سنتز و مقایسه خواص نانوپودرهای کامپوزیتی
Al2O3-ZrO2(Y2O3) از مواد اولیه نمکی و آلکوکسیدی و با استفاده از روش سل –
ژل

موضوع : نانوکامپوزیت
دانشجو: ایوب تعاونی گیلان
استاد راهنما: دکتر احسان طاهری نساج
taheri@modares.ac.ir
استاد مشاور: مهندس رحیم نقی زاده
زمان دفاع: ۶ اسفند ماه ۱۳۸۶
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/ مهندسی مواد
گرایش: نانو مواد
دانشکده: فنی و مهندسی
دانشگاه: تربیت مدرس
زمان برگزاری دفاعیه پایان نامه : ۶ /۱۲/۸۶ ساعت ۲-۴
مکان برگزاری دفاعیه پایان نامه : دانشگاه تربیت مدرس– دانشکده فنی و
مهندسی-اتاق سمینار ۳۵۱

عنوان پایان نامه: سنتز،شناسایی،مطالعات ساختاری و آنالیز حرارتی برخی از
پلیمرهای کئوردینانسیونی جدید با ابعاد نانو از سرب (II)

موضوع : نانو شیمی و سنتز نانو مواد
دانشجو: علی رضا اصلانی
استاد راهنما: دکتر علی مرسلی
Morsali_a@yahoo.com
زمان دفاع: ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۶
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/ شیمی
گرایش: معدنی
دانشکده: علوم پایه
دانشگاه: تربیت مدرس
زمان برگزاری دفاعیه پایان نامه : ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ روز شنبه ساعت ۱۴-۱۵
مکان برگزاری دفاعیه پایان نامه : دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه
اتاق سمینار