آشنایی با چند مرکز فعال در فناوری نانو

آشنایی با فعالیتهای فناوری نانو در:
شرکت پوششهای نانوساختار
شرکت نانوسیستم پارس
شرکت پیشگامان نانوآریا
شرکت فناوری بن یاخته
شرکت نوآوران کاتالیست
شرکت هوریکان
شرکت پاک فن گستر پاسارگاد
شرکت فرژن پویش
محور نانوکاوان نباء
مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
مرکز تحقیقات بیوفیزیک – بیوشیمی دانشگاه تهران
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه امیرکبیر
گروه پژوهشی فناوری نانو دانشگاه مالک اشتر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
شرکت تحقیقاتی ایده آفرین

در پی فراخوان ماهنامه در تاریخ ۲۵/۸/۸۶ به منظور معرفی مراکز فعال فناوری نانو در کشور، برخی از مراکز، مشخصات خود را به دفتر ماهنامه ارسال نمودند.
لازم به توضیح است که:
۱٫ درج این اطلاعات صرفا به منظور اطلاع رسانی بوده و به منزله تایید ادعاها و فعالیت‌های این مراکز نیست.
 ۲٫ستاد صرفاً نهادهایی را حمایت مادی و معنوی می‌کند که فعالیت‌های آنها مورد تایید ستاد باشد.
 ۳٫شرکت‌ها و مراکز دیگری نیز در زمینه فناوری نانو در کشور فعالیت می‌کنند ولی اطلاعاتی برای ماهنامه ارسال نکرده‌اند.

مراکزی که در این شماره از ماهنامه معرفی می شوند عبارتند از:
شرکت پوششهای نانوساختار
شرکت نانوسیستم پارس
شرکت پیشگامان نانوآریا
شرکت فناوری بن یاخته
شرکت نوآوران کاتالیست
شرکت هوریکان
شرکت پاک فن گستر پاسارگاد
شرکت فرژن پویش
محور نانوکاوان نباء
مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
مرکز تحقیقات بیوفیزیک – بیوشیمی دانشگاه تهران
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه امیرکبیر
گروه پژوهشی فناوری نانو دانشگاه مالک اشتر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
شرکت تحقیقاتی ایده آفرین