بررسی آرایش اتمی در نانو ذرات الماس توسط پژوهشگران دانشگاه شریف و مالک اشتر

پیچیدگی و تغییر شدید خواص نانو مواد، گستره وسیعی از نادانسته‌ها را پیش روی پژوهشگران قرار داده و در این میان، نانو ذرات به عنوان گسترده‌ترین حوزه نانو مواد، توانسته حجم وسیعی از کاوش‌های علمی این بخش را به خود اختصاص دهد.

پیچیدگی و تغییر شدید خواص نانو مواد، گستره وسیعی از نادانسته‌ها را پیش روی پژوهشگران قرار داده و در این میان، نانو ذرات به عنوان گسترده‌ترین حوزه نانو مواد، توانسته حجم وسیعی از کاوش‌های علمی این بخش را به خود اختصاص دهد.

نانو ذرات الماس، از جمله ذراتی می‌باشند که در حال حاضر مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته‌اند. این امر به سبب نزدیکی خواص این ذرات به خصوصیات الماس می‌باشد که از آن جمله می‌توان به پایداری بسیار بالا، شفافیت در محدوده وسیع طیفی VIS, UV, IR و خنثی بودن نسبت به واکنش‌های شیمیایی اشاره نمود. گروه‌های تحقیقاتی بسیاری، نتایج یافته‌های خود در خصوص کاربری این ذرات در نانو الکترونیک ، نانو الکتروماشینینگ، نانو داروها و … را منتشر کرده‌‌اند.

آقای دکتر مهدی حیدری ثانی، عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر، آرایش اتمی نانو ذرات الماس را با روش ab initio شبیه‌سازی نموده‌اند. در این پژوهش، خواص الکترونی، اپتیکی و چسبندگی دو ساختار مختلف نانو ذرات الماس (کروی و قفس شکل)، با توجه به نوع ساختار و پیوند اتم‌‌های روی سطح، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از‌ وابستگی خواص به نحوه آرایش اتمی می‌باشد.

فعالیت مذکور با همکاری آقایان مهدی کرگریان ( دانشگاه مالک اشتر) و احمد رنجبر (دانشگاه شریف) در سال ۱۳۸۵ آغاز گردیده و یک سال به طول انجامیده است. نتیجه این پژوهش در مجله physical Review B در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسیده و به عنوان فعالیت برتر، در حوزه علوم و فناوری نانو انتخاب گردیده است.