حمایت های ستاد در اسفند ماه ۱۳۸۶

در اسفند ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۲۴ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۲۸ مورد مردود، ۱۵ مورد ناقص و ۸۱ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 در اسفند ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۲۴ مورد از
درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۲۸ مورد
مردود، ۱۵ مورد ناقص و ۸۱ مورد قابل قبول
بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

۴۷ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۱۱ مورد پایان‌نامه دکتری

۲۲ مورد مقاله ISI

۱ مورد ثبت اختراع

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده
اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی
سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی

hrdc@nano.ir
می باشند.