سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه زابل

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی، سمینار عمومی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه زابل برگزار می شود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از
سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی،
سمینار عمومی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه زابل برگزار می
شود.
در ذیل ریز برنامه های دور ه آورده شده است:
 

ردیف مشخصات
سخنران
سمت موضوع
سخنرانی
۱ آقای
دکتر صحبت زاده
مدیر
گروه پژوهشی فناوری نانو و عضو هیئت علمی دانشگاه
زابل
اهداف
دوره و اعلام برنامه­های گروه پژوهشی نانو دانشگاه
زابل
۲ آقای
مهندس احمدوند
کارشناس
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
آشنایی
با مبانی فناوری نانو و کاربردهای آن در صنعت
۳ آقای
داود کاظمی
کارشناس
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
معرفی
ستاد فناوری نانو و حمایت­های ستاد


تاریخ سمینار
: چهارشنبه ۱۸/۲/۸۷
مدت سمینار: از ساعت ۱۳ الی ۱۶

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی
های لازم با شماره ۰۹۱۵۳۴۹۰۷۹۵ آقای دکتر صحبت زاده تماس حاصل
فرمائید.

سایر دانشگاه ها، برای برگزاری سمینارهای تخصصی و عمومی و
استفاده از حمایت های ستاد این صفحه
را ببینند.