افتتاح مرکز ابر رایانه نانوفناوری محاسباتی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی

اولین مرکز ابر رایانه علوم و فناوری نانو به عنوان عضو جدید شبکه آزمایشگاهی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در پژوهشگاه دانشهای بنیادی گشایش می‌یابد. با راه‌اندازی این مرکز تمام متخصصین حوزه نانو محاسباتی یا فیزیک نظری ماده چگال با رعایت آیین‌نامه‌ای که به زودی ارائه می‌شود، می‌توانند از امکانات آن استفاده نمایند.

اولین مرکز ابر رایانه علوم و فنا

اولین مرکز ابر رایانه علوم و فناوری نانو به عنوان عضو جدید شبکه آزمایشگاهی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در پژوهشگاه دانشهای بنیادی گشایش می‌یابد. با راه‌اندازی این مرکز تمام متخصصین حوزه نانو محاسباتی یا فیزیک نظری ماده چگال با رعایت آیین‌نامه‌ای که به زودی ارائه می‌شود، می‌توانند از امکانات آن استفاده نمایند. در حال حاضر ظرفیت موجود در حد ۵۰۰ گیگا فلاپ می‌باشد و برنامه ریزی ارتقاء آن تا ۱ ترافلاپ (۱۰۱۲ پردازش در ثانیه) انجام شده است.
با گشایش این مرکز قابلیت انجام طرح‌های پژوهشی علوم و فناوری نانو محاسباتی از نظر پیچیدگی یک مرتبه (ده برابر) افزایش می‌یابد و به دنبال آن زیرساخت لازم برای گسترش فناوری نانو آزمایشگاهی و صنعتی را با ایفای نقش مکمل فراهم می‌کند.
به عنوان مثال، محاسبه نوارهای انرژی مواد که با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی، در حال حاضر برای سیستم‌هایی با تعداد کمی اتم (نهایتا ۵۰) انجام می‌شود، با استفاده از این ابر رایانه امکان بررسی سیستم‌هایی با همین روش و برای چند صد اتم فراهم می‌شود. در روشهای دینامیک مولکولی نیز امکان محاسبه خواص چند هزار اتم به صدها هزار اتم افزایش می‌یابد.
این مراسم روز شنبه ۲۱/۲/۸۷ در محل باغ لارک برگزار می‌گردد.