پذیرش دانشجوی دکتری فیزیک محاسباتی

پژوهشکده علوم نانو در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برای دومین دوره دکتری فیزیک محاسباتی نانو دانشجو می پذیرد.
شروع این دوره از مهر ماه ۱۳۸۷ است و آزمون ورودی آن در تاریخ ۱۲/۵/۸۷ برگزار خواهد شد. داوطلبان باید مدارک خود را حداکثر تا ۳۰/۲/۸۷ به آدرس تهران مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات صندوق پستی ۵۵۳۱-۱۹۳۹۵ دفتر پژوهشکده علوم نانو ارسال کنند و روی پاکت، عبارت داوطلب شرکت در آزمون دکترای فیزیک محاسباتی را قید نمایند.

پژوهشکده علوم نانو در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برای دومین دوره دکتری فیزیک محاسباتی نانو دانشجو می پذیرد.
شروع این دوره از مهر ماه ۱۳۸۷ است و آزمون ورودی آن در تاریخ ۱۲/۵/۸۷ برگزار خواهد شد. داوطلبان باید مدارک خود را حداکثر تا ۳۰/۲/۸۷ به آدرس تهران مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات صندوق پستی ۵۵۳۱-۱۹۳۹۵ دفتر پژوهشکده علوم نانو ارسال کنند و روی پاکت، عبارت داوطلب شرکت در آزمون دکترای فیزیک محاسباتی را قید نمایند.
طبق اعلام این پژوهشکده، در این دوره ۱۰ دانشجو در چهار گرایش زیر پذیرش خواهد شد:
۱٫ فیزیک محاسباتی نانو ساختارهای غیر زیستی و زیستی و نانو ادوات ( نانو حسگرها و الکترونیک ملکولی)
۲٫ فیزیک محاسباتی میدانهای بیو الکتریک و بیو مغناطیس، اثر تابشهای الکترو مغناطیسی بر نانو ساختارهای زیستی
۳٫ فیزیک محاسباتی نانو مواد ( نانو کامپوزیتها و آلیاژهای جدید)
۴٫ رایانش کوانتومی کاربردی و فیزیک محاسباتی رایانه های کوانتومی

 داوطلبان برای کسب اطلاع از شرایط ثبت نام و پذیرش دانشجو، به آدرس اینترنتی http://nano.ipm.ac.ir مراجعه یا با تلفن ۲۲۸۳۵۰۶۱ تماس بگیرند. 

توضیح: اطلاع رسانی دوره‌های دکتری در سایت ستاد به منزله تایید آنها نبوده و حمایت از این دوره‌ها، طبق آیین نامه حمایت‌های تشویقی صورت می‌گیرد.