حمایت های ستاد در فروردین ماه ۱۳۸۷ (بخش دوم)

در فروردین ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۴۵ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۷ مورد مردود، ۳ مورد ناقص و ۳۵ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 در فروردین ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۴۵
مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این
تعداد ۷ مورد مردود، ۳ مورد ناقص و
۳۵
مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:


۱۴ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد۱۲ مورد پایان‌نامه دکتری


۸ مورد مقاله ISI۱ چاپ کتاب

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام
خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته
شده اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره
حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی
hrdc@nano.ir
می باشند.