بررسی خواص سیستم‌های کوانتومی در یک ماده چگال در دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر مهدی کارگریان دانشجوی دکترا رشته فیزیک ماده چگال دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار از رهیافت باز بهنجارش کوانتومی برای مطالعه برخی خواص کوانتومی مانند درهم تنیدگی، در یک سیستم یک بعدی مغناطیسی کوانتومی استفاده نموده‌‌اند.

دسترسی به اطلاعات کوانتومی یک سیستم یک یا چند بعدی و پردازش آنها در یک ماده چگال، از جمله اطلاعات ارزشمندی است که می‌تواند کمک بسیاری به شناخت رفتار نانومتریک مواد و سیستم‌ها نماید.

آقای دکتر مهدی کارگریان دانشجوی دکترا رشته فیزیک ماده چگال دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار از رهیافت باز بهنجارش کوانتومی برای مطالعه برخی خواص کوانتومی مانند درهم تنیدگی، در یک سیستم یک بعدی مغناطیسی کوانتومی استفاده نموده‌‌اند.

نتایج حاصل از این رویکرد، از مطلوبیت مناسب برخوردار بوده‌اند و این امر حاکی از آنست که باز بهنجارش در هم تنیدگی، به خوبی رفتار سیستم‌ها و همچنین سیستم‌های نانومتری در نزدیکی نقطه بحرانی را بیان می‌کند.

آقای دکتر کارگریان با تکیه بر اینکه این پژوهش از مطالعات بنیادی مهم در علوم پایه به شمار می‌آید، عنوان کردند که هم‌اکنون در خصوص بکارگیری این روش برای سیستم‌های دو یا چند بعدی در حال پژوهش و بررسی می‌باشند.

ایشان با انتقاد از سمت و سوی تحقیقات نانوفناوری در ایران، ابراز کردند: “تعریف فناوری نانو در ایران با آنچه در دنیا دیده می‌شود، متفاوت است. در ایران تحقیقات مبتنی بر دید صنعتی کوتاه مدت شکل می‌گیرند. این در حالی است که انجام پژوهش‌های بنیادی با دید بلند مدت می‌توانند مفیدتر و آینده سازتر باشند”. در پایان ایشان از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تفکیک و سطح بندی مقالات را به خوبی آنچه برای پایان نامه‌ها صورت می‌گیرد، خواستار شدند.

این پژوهش در طول یک سال با حمایت “قطب ماده چگال دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف” و با همکاری دکتر روح الله جعفری (دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه زنجان) و دکتر عبدالله لنگری (عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف) انجام شده است.

جزئیات این طرح که از حمایتهای تشویقی ستاد بهره‌مند شده در مجله physical review A (جلد ۷۶، سال ۲۰۰۷) به چاپ رسیده است.