آگهی اسـتخـدام محقـق پسـا دکتـری در زمینه نانوپوشش‌ها

گروه نانوپوشش‌های دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از گروه های علمی پیشرو در حوزه فناوری‌نانو، در زمینه نانوپوششها محقق پسا دکتری استخدام می‌کند. هدف پروژه ساخت و تهیه نانوپوششهای جدید بر پایه روشهای شیمیائی و الکتروشیمیائی است.

گروه نانوپوشش‌های دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی
شریف، یکی از گروه‌های علمی پیشرو در حوزه فناوری‌نانو، در
زمینه نانوپوشش‌ها محقق پسا دکتری استخدام می‌کند. هدف پروژه
ساخت و تهیه نانوپوشش‌های جدید بر پایه روشهای شیمیائی و
الکتروشیمیائی است.

در این زمینه نیاز به محققی با مدرک دکتری در رشته مهندسی و
علم مواد است. دارا بودن دانش علمی در زمینه اصول فرایندهای
شیمیائی و الکتروشیمیائی نیز مورد نیاز است. همچنین آشنائی با
روشهای آنالیز و ارزیابی خواص مواد مورد توجه می‌باشد.

طول مدت قرارداد اولیه این استخدام یک ساله بوده که قابل تمدید
تا ۲ سال خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به دکتر
محمد قربانی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه
شریف مراجعه نمائید. متقاضیان بایستی مدارک خود را شامل تقاضای
رسمی همراه با آدرس و شماره تلفن تماس ، تصویر مدرک دکتری، ریز
نمرات مدرک دکتری، رزومه، لیست مقالات چاپ شده و دو توصیه‌‌نامه
از اساتید دانشگاه محل تحصیل که یکی از آنها حتماً از استاد
راهنما باشد، به آدرس زیر ارسال نمایند:

تهران- آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی و علم مواد-
دکتر محمد قربانی

روی پاکت ارسالی جمله “استخدام محقق پسا دکتری” را مرقوم
فرمائید.

مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری ۳۰/۰۴/۸۷٫