بررسی لخته ها بوسیله تراشه

فناوری میکروفلوئید قادر خواهد بود روند پیچیده تشکیل لخته در اختلالات خونریزی دهنده را آشکار سازد. از ابزار میکروفلوئیدیک جدیدی که بوسیله محققان دانشگاه پنسیلوانیا ساخته شده است می توان برای ارزیابی نحوه تجمع و اتصال پلاکت ها و ایجاد لخته موقع خونریزی استفاده کرد.

فناوری میکروفلوئید قادر خواهد بود روند پیچیده تشکیل لخته در
اختلالات خونریزی دهنده را آشکار سازد از ابزار میکروفلوئیدیک
جدیدی که بوسیله محققان دانشگاه پنسیلوانیا ساخته شده است می
توان برای ارزیابی نحوه تجمع و اتصال پلاکت ها و ایجاد لخته
موقع خونریزی استفاده کرد.

این ابزار از جهت اینکه فعال کننده های پلاکتی که نقش مهمی در
تشکیل لخته دارند را با سرعتی کنترل شده بدرون خون در خارج از
بدن وارد می کند بی نظیر است. این محققان درصدد توسعه روشهایی
هستند که با استفاده از سیستم های برون تنی مبتنی برجریان
شرایط عروق درون تنی را شبیه سازی کنند.

نتایج این مطالعه در مجله Lab on a chip منتشر شده است.