استفاده از نانو ذرات برای امنیت غذایی

محققان درصددند با استفاده از قابلیت های نانوذرات امنیت منابع غذایی را بهبود بخشند. در حال حاضر از نانوذرات نقره در بسته بندی غذاها جهت دفع هورمون رشد گیاهی موسوم به اتیلن استفاده میشود تا مدت زمان نگهداری میوه ها افزایش یابد. محققان درصددند که کاربردهای نانوذرات در این زمینه را افزایش دهند.

محققان درصددند با استفاده از قابلیت های نانوذرات امنیت منابع
غذایی را بهبود بخشند. در حال حاضر از نانوذرات نقره در بسته
بندی غذاها جهت دفع هورمون رشد گیاهی موسوم به اتیلن استفاده
میشود تا مدت زمان نگهداری میوه ها افزایش یابد. محققان
درصددند که کاربردهای نانوذرات در این زمینه را افزایش دهند.

در همین راستا محصول QSI-Nano بخاطر داشتن خواص ضد میکروبی
مطرح شده است. این محصول با تبدیل یونهای خالص نقره به گاز در
حضور یک گاز بی اثر و فشرده سازی آن تحت شرایط کنترل شده جهت
تشکیل نانوذرات کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر بدست می آید.