استخدام پژوهشگر پسادکتری در زمینه کاربردهای فناوری‌نانو در سلولهای خورشیدی

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در زمینه کاربردهای فناوری‌نانو در سلولهای خورشیدی پژوهشگر پسادکتری استخدام می‌کند.


New Page 1

دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در زمینه کاربردهای
فناوری‌نانودر سلولهای خورشیدی پژوهشگر پسادکتری استخدام می‌کند.
زمینه همکاری: سلول های خورشیدی مبتنی بر فرایند های فوتوالکتروشیمیایی
شرایط اولیه: داشتن مدرک دکتری شیمی یا فیزیک و سابقه پژوهش در زمینه هایی
مانند الکتروشیمی، نیمه هادی ها، سلول های خورشیدی، ساختار های نانومتری
محل: آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی
شریفncl.sharif.edu
تماس: دکتر نیما تقوی نیا taghavinia@sharif.edu