برگزاری جلسه دفاعیه از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز

جلسه دفاعیه از پاپان‌نامه کارشناسی ارشد با موضوع ترمودینامیک نقاط کوانتومی روز یکشنبه ۹ تیرماه سال جاری در دانشکده علوم دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

جلسه دفاعیه از پاپان‌نامه کارشناسی ارشد
با موضوع ترمودینامیک نقاط کوانتومی روز یکشنبه ۹ تیرماه سال جاری در
دانشکده علوم دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر ابعاد فضا بر گرمای ویژه الکترونی در سیستم‌های هیدروژنی
و تأثیر ناخالصی هیدرژونی بر ترمودینامیک نقاط کونتومی کروی

دانشجو:
نصرالله مرادی

استاد راهنما:
پروفسور محمود براتی

دانشکده: علوم
دانشگاه: دانشگاه شیراز

زمان برگزاری دفاعیه پایان نامه: یکشنبه۹/۴/۸۷ ساعت ۱۰ صبح

مکان برگزاری دفاعیه پایان نامه:
شیراز-چهارراه ادبیات-دانشکده علوم-بخش فیزیک-سالن حافظ

علاقه‌مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود

اینجا
را کلیک کنند.