انتشارگزارش جدید از مشکلات و مباحث نانومقیاس و دورنمایی از قرن نانو

با فراگیرتر شدن فناوری نانو، لازم است تا در مورد مشکلات و مباحث اخلاقی، قانونی و اجتماعی ایجاد شده بحث شده و آگاهی‌های ابتدایی لازم و آموزش‌های مربوطه در اختیار همگان قرار گیرد. در گزارش جدیدی که اخیراً منتشر شده به این موضوعات پرداخته شده است.

با فراگیرتر شدن فناوری نانو، لازم است تا در مورد مشکلات و مباحث اخلاقی، قانونی و
اجتماعی ایجاد شده بحث شده و آگاهی‌های ابتدایی لازم و آموزش‌های مربوطه در اختیار
همگان قرار گیرد. در گزارش جدیدی که اخیراً منتشر شده به این موضوعات پرداخته شده
است.

پی‌ریزی یک فرآیند موثر برای تشخیص و فهم مشکلات گسترده‌ی فناوری نانو برای جامعه،
برای موفقیت این فناوری بسیار مهم است. فرآیند مذکور می‌تواند به سیاست‌گذاران و
آژانس‌های قانونی در تصمیم‌گیری کمک کرده و راهکارهای قضایی مناسبی را برای شکل‌های
قابل دستیابی این فناوری به وجود می‌آورد.

در گزارش مذکور به مسائلی از این دست پرداخته‌ شده است و در آن، با ارایه‌ی
چشم‌اندازهایی از متخصصین در گستره‌ای وسیع از صنایع، تاثیرات کنونی و آینده‌ی علم
و فناوری نانو بر روی حوزه‌های اخلاقی، قانونی، سیاسی، تجاری و مباحث اجتماعی
وسیع‌تر بررسی شده‌اند.

از آنجایی که فناوری‌های انقلابی پیامدهای گسترده‌ای دارند مباحثات زیادی پیرامون
آنها به وجود می‌آید. گزارش مذکور که به بررسی چنین موضوعاتی می‌پردازد شامل چهار
بخش است:

• سیاست و چشم‌اندازها؛
• قوانین و آیین‌نامه‌های نانو؛
• نانوپزشکی، اخلاق و شرایط انسانی؛ و
• نانو و جامعه.

این گزارش یک مرجع اصلی برای متخصصینی است که با فناوری نانو سر و کار دارند.
دانشمندان دانشگاهی و صنعتی، سیاست‌گذاران، کارشناسان اخلاق و علوم اجتماعی،
متخصصین ارزیابی ایمنی و خطر، سرمایه‌گذاران و سایرین می‌توانند از این گزارش بهره
بگیرند. علاوه بر این، گزارش مذکور می‌تواند برای دانشجویان مرتبط با فناوری نانو
نیز سودمند باشد.