جداسازی و سایزبندی نانوذرات معلق در یک مخلوط گازی در دانشگاه شیراز

دکتر امید ابوعلی عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز پژوهشی در رابطه با جداسازی و سایزبندی نانوذرات معلق در یک مخلوط گازی با استفاده از دستگاه‌ایمپکتور انجام داده‌است.
هرچه اینرسی نانوذرات زیادتر باشد، با سهولت بیشتری به صفحه دستگاه ‌ایمپکتور می‌چسبند. ایمپکتورهای مافوق صوت و فراصوت، با افزایش سرعت نانوذرات، اینرسی آنها را افزایش می‌دهند.

New Page 1

جداسازی و سایز‌بندی نانوذرات معلق در یک مخلوط گازی توسط دستگاه‌ ایمپکتور انجام می‌گیرد. هرچه اینرسی نانوذرات زیادتر باشد، با سهولت بیشتری به صفحه دستگاه ‌ایمپکتور می‌چسبند. ایمپکتورهای مافوق صوت و فراصوت، با افزایش سرعت نانوذرات، اینرسی آنها را افزایش می‌دهند.
دکتر امید ابوعلی عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز پژوهشی در رابطه با جداسازی و سایزبندی نانوذرات معلق در یک مخلوط گازی با استفاده از دستگاه ‌ایمپکتور انجام داده‌است. وی جزئیات این کار را اینگونه شرح داد: “فعالیت انجام شده یک پژوهش محاسباتی- مدلسازی می‌باشد که به روش CFD (Computational Flouid Dynamic) انجام شده‌است. با حل معادلات حاکم بر جریان سیال و حرکت ذرات، مسیر حرکت نانوذرات و نشست آنها مدل‌سازی شده‌است. مقایسه نتایج مدلسازی و تجربی، بیانگر آن است که الگوی انتخاب شده‌از دقت قابل قبولی برخوردار است. مجری این طرح در ادامه اضافه نمود: “ما در این تحقیق روابطی ارائه کرده‌ایم که کاربر ایمپکتور می‌تواند با استفاده از آن، جریان سیال داخل دستگاه را بدون نیاز به حل معادلات جریان پیش‌بینی کند. این روابط برای اولین بار در ایران ارائه‌شده‌ و پاسخگوی نیاز صنایعی است که فرآیند جداسازی و سایز‌بندی نانوذرات در آنها کاربرد دارد”.
این پژوهش با راهنمایی پروفسور احمدی استاد دانشگاه کلارک سون آمریکا و همکاری خانم زارع دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز به انجام رسیده و از حمایت‌های تشویقی ستاد بهره‌مند گردیده‌است.
جزئیات این تحقیق در مجله‌ی Earsol Scinece (جلد ۱۰، شماره ۳۵، صفحه‌ی ۱۰۳۰-۱۰۱۵، سال ۲۰۰۷) منتشر شده‌است.