حمایت های ستاد در مرداد ماه ۱۳۸۷ (بخش دوم)

در مرداد ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۷ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۲ مورد مردود، ۱۰ مورد ناقص و ۵۵ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 در مرداد ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در
راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۷ مورد از درخواست‌های دریافت
حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۲ مورد مردود، ۱۰ مورد ناقص و ۵۵
مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

۲۸ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۸ مورد پایان نامه دکتری
۱۴ مورد مقاله ISI

۴ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور
۱ مورد مقاله علمی – پژوهشی

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام
می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی
(عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@nano.ir می باشند.