اندازه‌گیری دقیق اسید آسکوربیک با استفاده از نانوزئولیت

محققان دانشگاه‌های تربیت مدرس و دانشگاه گیلان موفق به بررسی رفتار الکتروشیمیایی رنگدانه متیلن بلو در محیط نانومتری زئولیت موردنیت شده‌اند. مبتنی بر نتایج این تحقیق می‌توان میزان اسید آسکوربیک را به عنوان یک فرآورده مهم دارویی بطور کمی اندازه‌گیری کرد.

محققان دانشگاه‌های تربیت مدرس و دانشگاه گیلان موفق به بررسی رفتار
الکتروشیمیایی رنگدانه متیلن بلو در محیط نانومتری زئولیت موردنیت شده‌اند.
مبتنی بر نتایج این تحقیق می‌توان میزان اسید آسکوربیک را به‌ عنوان یک فرآورده
مهم دارویی بطور کمی اندازه‌گیری کرد.

آقای دکتر مجید آروند دانش‌آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس، با مشارکت گروه
الکتروشیمی دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس (به سرپرستی آقای دکتر موسوی) و
گروه تخصصی زئولیت دانشکده علوم دانشگاه گیلان (به سرپرستی آقای دکتر زنجانچی)
در بخشی از پروژه دکتری خود، موفق به انجام این پژوهش گردیده است.

دکتر آروند عضو هئیت علمی گروه شیمی دانشگاه گیلان، در گفتگو با بخش خبری سایت
ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو اظهار داشتند: “رفتار الکتروشیمی مواد، بسیار
متاثر از محیطی هستند که در آن قرار دارند، به‌نحویکه عوامل محیطی تا حد زیادی
می‌توانند رفتار الکتروشیمی مواد را تغییر دهند. هدف اصلی این پروژه بررسی
رفتار الکتروشیمیایی رنگدانه متیلن بلو در یک محیط متمایز نانومتری و مشاهده
رفتاری متفاوت احتمالی آن از فاز محلول است”.

ایشان در ادامه گفتگو و در تشریح نحوه انجام کار و کاربردهای آن افزودند:
“تعیین کمّی اسید آسکوربیک همواره با مشکلات زیادی از جمله مزاحمت دوپامین
همراه است، بویژه که در اکثر سیستم‌های بیولوژیکی با حضور همزمان این دو گونه
مواجه هستیم. با روشی که در این پژوهش بکار گرفته شده، این مشکل مرتفع گردیده و
امکان اندازه‌گیری کمّی اسید آسکوربیک به عنوان یکی از فرآوردهای مهم دارویی
فراهم شده است.

برای انجام این طرح لازم بود که ابتدا رنگدانه توسط تکنیک مبادله یون در ساختار
زئولیت موردنظر وارد شود. این مرحله از کار در گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه
گیلان انجام گردید. برای این منظور ابتدا در طی یک فرآیند ۲۴ ساعته، رنگدانه
متیلن بلو از یک محلول رقیق وارد فضای زئولیت موردنیت به عنوان گونه میزبان شد.
سپس در یک سیستم سه الکترودی، در یک محیط عاری از اکسیژن و در مد
پتانسیواستاتیک رفتار الکتروشیمیایی آن با تغییر پتانسیل محلول ثبت گردید که
مشاهدات حاکی از رفتار متفاوت این ماده با فاز محلول بود. در پایان با استفاده
از این سیستم و با بهره‌گیری از متیلن بلو به عنوان میانجی (Mediator)، عملیات
اکسایش الکتروکاتالیتیکی آسکوربیک اسید و اندازه‌گیری کمّی آن انجام گردید”.

جزئیات تحقیق
در مجله Analytica Chimica Acta (جلد ۴۹۱، صفحه ۱۹۳-۲۰۱، سال
۲۰۰۳)
منتشر شده است.