سنتز برخی ترکیبات گروه فلزات قلیایی خاکی در ابعاد نانو با روش سونوشیمی

محمد امین علوی دانشجوی ترم چهار رشته شیمی معدنی دانشگاه تربیت مدرس در جریان انجام پایان‌نامه‌اش با هدایت دکتر علی مرسلی موفق به سنتز چند نانوساختار گردیده است.

 محمد امین علوی دانشجوی ترم چهار رشته شیمی معدنی دانشگاه تربیت مدرس در
جریان انجام پایان‌نامه‌اش با هدایت دکتر علی مرسلی موفق به سنتز چند
نانوساختار گردیده است.

موضوع پایان‌نامه این پژوهشگر سنتز برخی ترکیبات گروه فلزات قلیایی خاکی در
ابعاد نانو با روش سونوشیمی بوده که در راستای این تحقیق نانوساختارهای BaCO3,
SrCO3, Sr(OH)2 Mg(OH)2 CaO, Ca(OH)2و MgO سنتز شده‌اند.

علوی در پاسخ به سوالات بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانوجزئیات کار
را اینگونه شرح می‌دهد: “سونوشیمی یکی از روش‌های اولیه برای تهیه ترکیبات در
ابعاد نانو است که در این روش یک مولکول در نتیجه استفاده از تابش امواج
اولتراسونیک قوی تحت یک واکنش شیمیایی قرار می‌گیرد.

ما در این کار مقادیر مختلفی از هیدروکسید سدیم با غلظت۰٫۱ Mبه محلول ۰٫۱,
۰٫۲, ۰٫۳ M
از استات باریم در اتانول با نسبت مولی ۲:۱ اضافه نمودیم. سپس
سوسپانسیون به مدت ۳۰ دقیقه، ۱ ساعت و ۲ ساعت تحت امواج اولتراسونیک قرار دادیم
و دامنه امواج تابیده شده به عنوان پارامتر متغیر مورد استفاده قرار گرفت.

جالب است بدانید درحین انجام واکنش به دلیل حضور امواج اولتراسونیک
دی‌اکسیدکربن موجود در هوا توسط سدیم هیدروکسید در یک واکنش ساده شیمیایی به
آنیون کربنات تبدیل و با کاتیون باریم موجود در محلول ترکیب و نانوذرات باریم
کربنیت به عنوان محصول واکنش سنتز شد”.

وی همچنین در خصوص کاربردهای این نانومواد گفت: “به عنوان نمونه باریم کربنات
در صنعت، برای تولید نمک‌های باریم، رنگدانه‌ها، عدسی نوری، سرامیک، خازن
الکتریکی به کار می‌رود که با توجه به کاهش ابعاد ذرات سنتز شده در کاربردهایی
که عنوان شد بهبود موثری در راندمان کار حاصل خواهد شد”.

شایان ذکر است جزئیات این پژوهش
در مجله Ultrasonics Sonochemistry 15 در سال
۲۰۰۸
منتشر شده است.