تأکید بر فناوری‌نانو در همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور

در قطعنامه پایانی چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، بر همکاری واحدهای صنعتی و تولیدی با ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و حرکت به سمت تولید بهتر و صادرات گرا تأکید شد.

در قطعنامه پایانی چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات
غیرنفتی کشور، بر همکاری واحدهای صنعتی و تولیدی با ستاد ویژه توسعه
فناوری‌نانو و حرکت به سمت تولید بهتر و صادرات گرا تأکید شد.
چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه
۱۳۸۷ با حضور صاحبنظران، استادان دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس، مدیران و
بازرگانان در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد.
قطعنامه این همایش شامل ۲۳ توصیه برای تغییر و تحول در ساختارهای اقتصادی و
صادرات غیرنفتی بود.
در بند دوازدهم قطعنامه، تأکید شده است که با توجه به رشد فناوری‌نانو در
کشور و همکاری همایش‌های ملی تبریز با ستاد فناوری نانو، این همایش توصیه
دارد که واحدهای صنعتی و تولیدی با ستاد مذکور همکاری و از فناوری نانو به
نفع تولید بهتر و صادرات‌گرا بهره ببرند.