انتشار ویرایش سوم گزارش فرصت‌های فناوری‌نانو

ویرایش سوم گزارش فرصت‌های فناوری‌نانو به طور جامع اثرات اقتصادی فناوری‌نانو را ارائه کرده است. این گزارش شامل صدها شکل و جدول بوده و به طور کامل بازار فناوری‌نانو را بر اساس بخش‌های صنعتی کلیدی پیش‌بینی می‌کند.

ویرایش سوم گزارش فرصت‌های فناوری‌نانو که توسط موسسه research and markets منتشر شده است، به طور جامع اثرات اقتصادی فناوری‌نانو را ارائه کرده است. این گزارش ۱۰۰۰ صفحه‌ای شامل صدها شکل و جدول بوده و به طور کامل بازار فناوری‌نانو را بر اساس بخش‌های صنعتی کلیدی پیش‌بینی می‌کند. این بخش‌ها عبارتند از: الکترونیک و نیمه‌هادی‌ها، نساجی، غذا، دارورسانی، مواد پیشرفته و شیمیایی، بسته‌بندی و چاپ، اتومبیل، هوا- فضا و دفاعی، ابزارهای پزشکی و درمان، تشخیص پزشکی.
اولین ویرایش فرصت‌های فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۲ توسط ناسا منتشر شد. گزارش جدید اولین تصویر کامل از اثرات اقتصادی فناوری‌نانو ارائه می‌کند.
بعد از ۱۰ سال سرمایه‌گذاری کلان کشورهای مختلف جهان در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو، این فناوری به ثمر نشسته و دستاوردهای بسیار زیادی نصیب کشورهای مختلف می‌شود.
گزارش فرصت‌های فناوری‌نانو، اثرات فعلی و آینده فناوری‌نانو را بر اساس مدل‌های اقتصادی دقیق و مناسب با اتکا بر انتشار فناوری بررسی کرده و میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی در این زمینه بررسی شده است.