تدبیری برای توسعه پایدار فناوری‌نانو در اروپا

اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه هفتم توسعه علم و فناوری، پروژه دوساله Framing Nano ، به دنبال توسعه هوشمندانه چارچوب‌های قانونی برای توسعه مسؤولانه و ایمن فناوری‌نانو است.

اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه هفتم توسعه علم و فناوری، پروژه دوساله Framing
Nano ، به دنبال توسعه هوشمندانه چارچوب‌های قانونی برای توسعه مسؤولانه و ایمن
فناوری‌نانو است.
پروژه دوساله Framing Nano که در چارچوب برنامه هفتم توسعه علم و فناوری
اتحادیه اروپا(FP7) تأمین مالی می‌شود به دنبال ایجاد یک فرایند مشورتی بین ذی‌نفعان
مختلف فناوری‌نانو، برای توسعه هوشمندانه چارچوب‌های قانونی به‌وسیله دولت‌های
اتحادیه اروپا است.
در این پروژه شش شریک از شش کشور مختلف اروپایی حضور دارند تا با استفاده از
تخصص‌های خود با ذی‌نفعان مختلف فناوری‌نانو همکاری کنند.
در این پروژه وضعیت مقررات فعلی، تجزیه و تحلیل می‌شود و پس از‌ شناسایی ذی‌نفعان
مختلف فناوری‌نانو یک فرایند مشاوره‌ای دومرحله‌ای با آنها انجام می‌شود تا از
این طریق با توجه به برنامه‌های دولت‌های مختلف و نتایج این پروژه، یک فرایند
مشاوره‌ای برای توسعه مسؤولانه علم و فناوری‌نانو در سطح اروپا تدوین گردد.
در این مسیر سایت Framing Nano با همکاری دانشگاه سنت گالن، به‌عنوان ابزار
کلیدی این فرایند عمل می‌کند. برخی از اهداف ایجاد این سایت عبارتند از:
ابزار اولیه برای جلب مشارکت ذی‌نفعان کلیدی فناوری‌نانو؛
انتشار اطلاعات مربوط به توسعه این پروژه؛
ایجاد منبعی برای مستندات مرتبط در مورد تمام جنبه‌های مقررات مربوط به فناوری‌نانو؛

آگاه کردن جامعه نسبت به اهمیت تحقق چارچوب مقرراتی مناسب برای تشویق و تسهیل
توسعه ‌ایمن و مسؤولانه فناوری‌نانو در صنایع مختلف اتحادیه اروپا.