تشکیل کارگروهی برای توسعه استفاده از فناوری‌نانو در مواد غذایی و نوشیدنی‌ها

سازمان بین المللی غذای Leatherhead (LFI) و شبکه انتقال دانش فناوری نانو (Nanoktn) در انگلیس با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل داده‌اند تا از طریق آن تعامل بین دولت و صنایع غذایی در توسعه نقش فناوری‌نانو در غذا، نوشیدنی‌ها و پزشکی افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود که استفاده ازکاربردهای فناوری نانو در غذا و نوشیدنی‌ها، به
خاطر مزایای آن برای صنعت و مصرف‌کننده‌ها، به سرعت افزایش یابد. کنترل ساختار
و ترکیب، مزایای سلامتی، ایمنی و کیفیت از جمله مزایای استفاده از فناوری‌نانو
در صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها است.

سازمان بین المللی غذای Leatherhead (LFI) و شبکه انتقال دانش فناوری نانو (Nanoktn)
در انگلیس با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل داده‌اند تا از طریق آن تعامل بین
دولت و صنایع غذایی در توسعه نقش فناوری‌نانو در غذا، نوشیدنی‌ها و پزشکی
افزایش یابد.

کارگروه جدید وظایف زیر را بر عهده دارد:

• افزایش آگاهی فعلی مردم ازکابرد‌های فناوری نانو در صنعت غذا و نوشیدنی‌ها؛

• شناسایی فناوری‌های بالقوه‌ای که صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها را تحت تأثیر قرار
می دهند؛

• به‌عنوان کانالی برای بررسی دیدگاه‌های صنعت درباره راهبرد‌های فناوری دولت.

همچنین اعضای کارگروه این فرصت را پیدا می‌کنند تا در تحقیقات رقابتی، تحت
حمایت اتحادیه اروپا مشارکت کنند.

شناخت کاربردهای فناوری نانو در غذا، توسعه محصولات جدید و ابداعی‌ای را که
نیازهای مصرف‌کنندگان را برآورده کند، ممکن می‌سازد.