مرکز سینکروترون اروپا ارتقا می‌یابد

نخستین مرکز چند ملیتی سینکروترون اروپا، چراغ سبزی مبنی بر دریافت ۱۷۷ میلیون یورو برای ارتقای تجهیزاتش دریافت کرد. این اعتبار موجب بهبود قدرت تفکیک (رزولوشن) یک سوم از خطوط تولید پرتو (beamline) این مرکز خواهد شد. شمار این خطوط اکنون چهل عدد است.

نخستین مرکز چند ملیتی سینکروترون اروپا، چراغ سبزی مبنی بر دریافت ۱۷۷ میلیون یورو برای ارتقای تجهیزاتش دریافت کرد. این اعتبار موجب بهبود قدرت تفکیک (رزولوشن) یک سوم از خطوط تولید پرتو (beamline) این مرکز خواهد شد. شمار این خطوط اکنون چهل عدد است.

مرکز تشعشع سینکروترون اروپا (ESRF) واقع در گرنوبل فرانسه، پرتوهای اشعه ایکس بسیار قوی را تولید میکند که سالانه ۵۰۰۰ از این امواج برای بررسی ساختار و خواص مواد در زمینه‌های فیزیک حالت جامد، زیست شناسی و علوم مواد استفاده میکنند.

اعتبار مالی مذکور، که تخصیص کامل آن تا سال ۲۰۱۵ به طول میانجامد، موجب ارتقای تجهیزات تولید پرتو خواهد شد به طوری که شعاع تمرکز اشعه ایکس به ۱۰ نانومتر خواهد رساند. این امر باعث خواهد شد که محققان بتوانند ساختارهای نانومتری همچون نقاط کوانتومی را به راحتی و دقتی که در مطالعه‌ی ساختارهای میکرومتری وجود دارد بررسی و مطالعه کنند.

یکی از دلایل این ارتقای سطح تجهیزات، درخواست‌های فزایندهی زیست‌شناسانی بوده است که از امواج سینکروترون برای مطالعهی ساختار داروهای جدید استفاده میکنند. ادوات جدید مرکز ESRF محققان را قادر خواهد ساخت تا روزانه هزاران نمونه‌ی زیستی را مورد ارزیابی و اندازهگیری قرار دهند.