تصویب برنامه حمایت از دانشجویان دکتری ایرانی مشغول به تحصیل در هند

در راستای توسعه فناوری‌نانو و تلاش برای انتقال و انتشار علم و فناوری‌نانو، ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو، دانشجویان دکتری ایرانی را که در دانشگاه‌های هند مشغول به تحصیل هستند و در حوز&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند، مورد حمایت تشویقی قرار می‌دهد. این برنامه با هدف افزایش تعاملات علمی و فناوری بین کشورهای ایران و هند، و توسع&#۱۷۲۸ فناوری‌نانو اجرا می‌شود. این برنامه به صورت آزمایشی با کشور هند اجرا می‌شود.

New Page 1

5334-1.jpg

در راستای توسعه فناوری نانو و تلاش برای انتقال و انتشار علم و فناوری‌نانو، ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری‌نانو، دانشجویان دکتری ایرانی را که در دانشگاه‌های هند مشغول به تحصیل هستند و در حوزۀ فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند، مورد حمایت تشویقی قرار می‌دهد. این برنامه با هدف افزایش تعاملات علمی و فناوری بین کشورهای ایران و هند، و توسعۀ فناوری‌نانو اجرا می‌شود. این برنامه به صورت آزمایشی با کشور هند اجرا می‌شود.