سنتز نانوفیبریل‌های پپتیدی و پروتئینی به‌منظور کمک به دارورسانی

پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، طی پژوهشی موفق شدند؛ نانوفیبریل‌های پپتیدی و پروتئینی موجود در پروتئین آلبومین سرم انسانی را سنتز کنند.

New Page 1

پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه
تهران، طی پژوهشی موفق شدند؛ نانوفیبریل‌های پپتیدی و پروتئینی موجود در
پروتئین آلبومین سرم انسانی را سنتز کنند.

امروزه، شاهد تحقیقات گسترده و رو به رشدی برای استفاده از این
نانوساختارها در مباحث دارورسانی هستیم.

دکتر نغمه ستاراحمدی هدف از انجام این پژوهش را “بررسی چگونگی تشکیل
نانوفیبریل‌های پپتیدی، ساز و کار آنها و مطالعه تغییر ساختار آنها” بیان
کرد.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، گفت: “در این
پژوهش، ابتدا پروتئین آلبومین سرم انسانی در شرایط آزمایشگاهی با استفاده
از قندهای احیاءکننده گوناگون، در زمان‌های مختلف مورد واکنش گلایکه شدن
قرار گرفت. سپس تغییرات ایجاد شده در این پروتئین با استفاده از روش‌های
مختلف اسپکتروسکوپی UV-Vis، فلورسانس، تنسیومتر و میکروسکوپ الکترونی بررسی
گردید.

وجود ساختارهای فیبریلی ابتدا با استفاده از معرف‌های ویژه تشخیص ساختار
معلوم و سپس ابعاد و مورفولوژی آنها با میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص
گردید. در نهایت با استفاده از تغییرات کشش سطحی علت تشکیل این ساختارها
مورد بررسی قرار گرفت”.

ستاراحمدی، فرایند گلایکه شدن را علت اصلی بروز عوارض ثانویه بیماری دیابت
بیان کرد و افزود: “گلایکه شدن فرایندی است که در صورت وجود ترکیبات
احیاءکننده همانند قندهای احیاءکننده به صورت خود به خودی و غیر آنزیمی در
مورد پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و لیپیدها رخ می‌دهد. این ساز و کار، در
علوم مختلف از جمله کشاورزی، تغذیه، داروسازی و به خصوص پزشکی دارای اهمیت
بسیاری است”.

جزئیات این پژوهش که با همکاری آقای دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی، دکتر مهران
حبیبی رضایی، دکتر حسین هلی، دکتر علی‌اکبر صبوری و خانم دکتر شهین احمدیان
انجام گرفته، در
مجله Carbohydrate Research (جلد۳۴۳، صفحات۲۲۳۴-۲۲۲۹، سال۲۰۰۸)
منتشر
شده است.