برنامه کشور فنلاند برای توسعه شرکت‌های نوپا در زمینه فناوری‌نانو

در حال حاضر کشور فنلاند برای تشویق شرکت‌های نوپای فناوری‌نانو برنامهnanosurface@otaniemiرا طراحی و تدوین کرده است. هدف این برنامه، بهره‌برداری تجاری از دانش فنی مربوط به نانوسطوح است.

کشور فنلاند از حامیان قدیمی فناوری‌های نوین بوده و یکی از راهکارهای این کشور
برای توسعه این فناوری‌ها، تشویق شرکت‌های جوان به فعالیت در آن زمینه‌ها است.
در سال‌های اخیر، اولویت اصلی برنامه‌های‌فناوری‌نانو در کشور فنلاند،
تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در بخش‌های کلیدی صنعت این کشور بوده است.

سازمان تحقیقات فناوری‌نانوی فنلاند (FinNano) ، فعالیت‌های خود را جهت حمایت
بیشتر از بخش در حال توسعه‌ی فناوری‌نانو در این کشور توسعه می‌دهد. تعداد
شرکت‌های فعال در زمینه‌ی فناوری‌نانو در این کشور بسیار زیاد بوده و علم نانو
در فنلاند به نتایج قابل توجهی از لحاظ تجاری دست یافته است. به همین دلیل،
برنامه‌ی فین‌نانو بیشتر بر پیشبرد تجاری‌سازی اختراعات علمی و معرفی نیازهای
صنعتی در زمینه‌ی فناوری‌نانو متمرکز شده است که به تحقیق و توسعه‌ی بلندمدت
نیاز دارند.

در حال حاضر این کشور برای تشویق شرکت‌های نوپای فناوری‌نانو
برنامهnanosurface@otaniemi را طراحی تدوین کرده است. هدف این برنامه،
بهره‌برداری تجاری از دانش فنی مربوط به نانوسطوح است. به طور کلی هدف
پروژه‌های otaniemi ایجاد اکوسیستم‌های فناورانه‌ای است که دارای مقاصد زیر
هستند:

• ایجاد و توسعه تحقیقات و نوآوری‌ها در سطح کلاس جهانی؛

• ایجاد شرکت‌های نوپا در درون شرکت‌های با فناوری‌های پیشرفته و با رشد سریع؛
و جذب سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینان جهانی فناوری به Otaniemi