ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناوری‌نانو در روسیه

دانشکده مدیریت مسکو (SKOLKOVO) با همکاری ستاد فناوری‌نانوی روسیه، اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر را ایجاد خواهند کرد. دارایی‌های این صندوق، برای تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه استفاده خواهند شد.

دانشکده مدیریت مسکو (SKOLKOVO) با همکاری ستاد فناوری‌نانوی روسیه، اولین
صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر را ایجاد خواهند کرد. دارایی‌های این صندوق، برای
تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه استفاده خواهند شد.

طبق رویه‌ای که به‌وسیله‌ی سازمان قانون‌گذاری فدرال روسیه ارائه خواهد شد، این
صندوق به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر متقابل بسته، تشکیل خواهد شد.

منابع مالی اولیه اختصاص داده شده به این صندوق، ۲ میلیارد روبلز (حدود ۷۰
میلیون دلار) خواهد بود که ۵۰ درصد از این مبلغ به‌وسیله‌ی SKOLKOVO، تأمین
خواهد شد. مدیریت این صندوق نیز بر عهده یک گروه سه نفره مشترک خواهد بود.

سرمایه‌های صندوق در پروژه‌های پیشرفته ستاد فناوری‌نانوی روسیه که در آن
دانشجویانSkolkovo نیز می‌توانند همکاری کنند، سرمایه‌گذاری خواهد شد. دانشکده
مدیریت مسکو نیز این فعالیت‌های ابداعی و فرصت‌های تجاری فناوری‌نانوی روسیه را
بر اساس مدل‌های کسب و کاری مناسب با اتکا بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر،
هماهنگ خواهد کرد.

امروزه یکی از موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شکاف بین ایده‌های کسب و
کاری و تبدیل آنها به پروژه‌های تجاری مشروح و شفاف است. به‌طور متوسط کمتر از
۱۰ درصد از پروژه‌های ارسالی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اجازه ورود به
مرحله بررسی اولیه را پیدا می‌کنند. دلیل این امر کیفیت پایین برنامه‌های کسب و
کار، محاسبات، تجزیه و تحلیل ضعیف داده‌های بازار، مبانی تحقیق و توسعه مبهم
و… است.

در راستای رفع این موانع، این صندوق از دانشجویان و استادان SKOLKOVO در فرایند
تدوین برنامه‌های کسب و کار و فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری در پروژه‌های
مناسب، استفاده خواهد کرد.

معیار انتخاب پروژه‌ها برای استفاده از مزایای صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر
روسیه، عناصر ابداعی آنها است.