ارائه مدل‌ پیش‌بینی انتشار نانومواد تولیدی در محیط‌زیست

در چهارچوب پروژه‌ای جدید، ابزارهای پیش‌بینی و مدل‌های مفهومی مشابه‌‌ای که انتشار و اثرات نانومواد تولیدی در محیط زیست را پیش‌بینی ‌می‌کنند، توسعه یافته و تایید خواهند شد.

سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA) با همکاری کمیته تحقیقات محیط زیست
طبیعی انگلیس؛ کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی؛ سازمان غذا، محیط زیست و
مواد خام؛ و سازمان محیط زیست کشور انگلیس، در حال تکمیل و نهایی کردن یک پروژه
تحقیقاتی مشترک فناوری‌نانو هستند. در چهارچوب این پروژه، ابزارهای پیش‌بینی و
مدل‌های مفهومی مشابه‌‌ای که انتشار و اثرات نانومواد تولیدی در محیط زیست را
پیش‌بینی ‌می‌کنند، توسعه یافته و تایید خواهند شد.

این پروژه از طریق پیشنهاد‌های مشترک سازما‌ن‌های همکار، اجرا شده و برای
طرح‌های پیشنهادی، از فرایند ارزیابی و بررسی مشترکی استفاده خواهد شد.

هدف این پروژه تشکیل کنسرسیومی از محققان انگلیسی و آمریکایی با استفاده از
مقررات تأمین مالی ملی و مستقل است.

از متقاضیان خواسته می‌شود تا در پیشنهاد‌های خود، مدل‌های مفهومی و ابزارهای
پیش‌بینی مشابه برای بررسی اثرات یک یا چند مجموعه از نانومواد تولیدی بر محیط
زیست ارائه کنند. همچنین از آنها خواسته می‌شود تا مدل‌های پیشنهادی را اصلاح و
تایید کنند.

در این پروژه از محققان خواسته می‌شود تا تکنیک‌های جدیدی برای شناسایی و تعیین
مشخصات نانومواد در سیستم‌های زیستی و محیط زیست، توسعه دهند.

این برنامه مشترک، به دنبال بررسی قوت‌های انگلیس و ایالات متحده آمریکا، و
ارائه یک مدل معتبر و دقیقی است تا انتقال، سرنوشت و وجود زیستی نانومواد
وتعامل آنها با سیستم‌های بومی و زیستی را پیش‌بینی کند.

پیش‌بینی می‌شود که این تحقیق مشترک، ابزارهای ارزشمندی برای حمایت از ارزیابی
ریسک‌های مربوط به انتشاز زیست‌محیطی نانومواد تولیدی ارائه کند.