آغاز طرح حمایتی ستاد از مراکز رشد جهت تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو با هدف تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری شرکت‌ها و هسته‌های دانش‌بنیان، از مراکز رشد حمایت می‌کند. در این طرح حمایتی که با همکاری و کارگزاری مالی – صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های نوین – صورت می‌پذیرد، در مرحله اول ۴۲ هسته و شرکت نوپا مستقر در ۱۱ مرکز رشد در سراسر کشور مورد حمایت قرار گرفتند.

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو با هدف تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری شرکت‌ها و هسته‌های دانش‌بنیان، از مراکز رشد حمایت می‌کند.

در این طرح حمایتی که با همکاری و کارگزاری مالی “صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های نوین” صورت می‌پذیرد، در مرحله اول ۴۲ هسته و شرکت نوپا مستقر در ۱۱ مرکز رشد در سراسر کشور مورد حمایت قرار گرفتند. گفتنی است در این مرحله از هر هسته و شرکت نوپا مبلغی معادل ۵۰ میلیون ریال حمایت می شود که طی آن هر مرکز رشد، بر مبنای روش اجرایی طرح حمایتی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، آن را هزینه می‌نماید.