امکان استفاده از نانولوله‌های کربنی در پیل‌های خورشیدی

پژوهشگر ایرانی، با مطالعه بر انرژی آزاد انتقال الکترون در نانوکمپلکس‌های تشکیل شده از اتحاد گروهی از نانولوله‌های کربنی و ساختارهای فولرینی، ساختارهای کمپلکسی جدیدی برای کاربردهای متنوع نانوساختارهای کربنی، مانند پیل‌‌های خورشیدی را ارایه کرد.

پژوهشگر ایرانی، با مطالعه بر انرژی آزاد انتقال الکترون در
نانوکمپلکس‌های تشکیل شده از اتحاد گروهی از نانولوله‌های کربنی و ساختارهای
فولرینی، ساختارهای کمپلکسی جدیدی برای کاربردهای متنوع نانوساختارهای کربنی،
مانند پیل‌‌های خورشیدی را ارایه کرد.

دکتر آوات (آرمان) طاهرپور، پژوهشگر این طرح گفت: « در اوایل قرن حاضر توجه
ویژه‌ای به مبحث فرایند انتقال الکترون، به خصوص بین نانوذرات صورت گرفت. این
فرایند از یک سو به اندرکنش‌های الکترونی بین نانوذرات و نیروهای بین مولکولی و
از سوی دیگر به واکنش‌های اکسایش-کاهش و مطالعات الکتروشیمیایی و ترموشیمیایی
باز می‌گردد.

از این‌رو، مطالعه‌ای جامع در مورد انرژی آزاد انتقال الکترون درکمپلکس‌های
نانوساختار کربنی C60@[SWCNT(5,5)-armchair-CnH20] که نتیجۀ اتحاد فولرین C60 و
نانولوله‌های کربنی [SWCNT(5,5)-armchair-CnH20] است، انجام شد».

دکتر طاهرپور، در مورد ویژگی نانولوله‌های کربنی گفت: «این مواد، معمولا راحت‌‌تر
به اندازه‌های نانومتری در‌می‌آیند. هم‌چنین، استفاده از نانوساختارهای فلزی،
فناوری بالاتر و هزینۀ بیشتری را نسبت به نانولوله‌های کربنی می‌طلبد، بنابراین،
از کمپلکس‌های به‌دست‌آمده از نانولولۀ کربنی وC60 برای طراحی نظری کمپلکس‌های
نانوکربنی فوق استفاده شد».

وی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: «در این بررسی،
از نتایج مطالعات نظری در مدل‌سازی و تعمیم نتایج در کمپلکس‌های نانوساختارهای
کربنی C60@[SWCNT(5,5)-armchair-CnH20] بزرگتر بهره گرفته شد و با استفاده از
آن، ساختارهای جدیدی در حیطۀ نظری طراحی شده‌است».

شایان ذکر است که امروزه از نتایج مطالعات انتقال الکترون بین نانوذرات برای
طراحی رساناهایی از جنس نانولوله‌های کربنی، کمپلکس‌های نانوساختار کربنی و پیل‌‌های
خورشیدی، نانوساختارهای دارویی و… بهره گرفته می‌شود.

این پژوهش، به‌عنوان بخشی از مجموعه مطالعات دکترآرمان طاهرپور، عضو هیئت علمی
و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک انجام گرفته‌است و جزئیات آن در مجله
Chemical Physics Letter (جلد۴۶۹، صفحات۱۳۹-۱۳۵، سال۲۰۰۹) منتشر شده‌است.