حمایت های ستاد دراردیبهشت ماه ۱۳۸۸ (بخش اول )

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۲۱۴ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۸ مورد مردود، ۳۲ مورد ناقص و ۱۶۴ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۲۱۴ مورد از درخواست‌های
دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۸ مورد مردود،
۳۲ مورد
ناقص و
۱۶۴ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر هستند :

۸۲ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۲۸ مورد پایان نامه دکتری
۵۱ مورد مقاله ISI

۱ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور
۱ مورد چاپ کتاب
۱ مورد مقاله علمی – پژوهشی

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به‌عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
چنانچه تاکنون شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) خود را به ستاد
اعلام نکرده‌اند، برای دریافت حمایت ملزم به ارسال این شماره به آدرس اینترنتی
hrdc@nano.ir
هستند.