ساخت نانوذرات نیمه‌هادی به‌کمک ماتریس‌های زئولیتی‌

محققان ایرانی توانستند با روش تبادل یونی، نانوذرات نیمه‌رسانا با بستر زئولیتی را سنتز کنند که می‌توان از آنها در تصفیه پساب‌های صنعتی، الکترونیک و … استفاده کرد.

محققان ایرانی توانستند با روش تبادل یونی، نانوکامپوزیت‌های نیمه‌رسانا را
سنتز کنند که می‌توان از آنها در تصفیه پساب‌های صنعتی و … استفاده کرد.

دکتر افشین پوراحمد نودهی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو گفت: «ترکیبات نانوکامپوزیتی (نانوذرات نیمه رسانا/ زئولیت) تهیه شده،
می‌توانند در واکنش‌های فوتوکاتالیستی، به تخریب رنگدانه‌های آلی موجود در
پساب‌های صنعتی کمک نمایند».

وی در مورد روش انجام این پژوهش گفت: «ابتدا زئولیت موردنیت به روش هیدروترمال
و ترکیب مزوپور MCM-41 در دمای اتاق سنتز شد. سپس نانوذرات نیمه‌هادی سولفید
نیکل، سولفید کبالت، سولفید کبالت نیکل به روش تبادل یونی در این ماتریس‌ها
مشارکت داده شدند. با بررسی‌های انجام گرفته بهترین شرایط واکنش از نظر غلظت
مواد واکنش‌دهنده، مدت زمان واکنش، دمای واکنش، سرعت همزن و pH محیط جهت
دستیابی به ذرات نیمه‌هادی در ابعاد نانومتری مشخص گردید.

گفتنی است؛ نانوذرات نیمه‌رسانای سنتز شده در اندازه‌ای کمتر از ۱۰ نانومتر به
دست آمدند».

دکتر پوراحمد در مورد کاربرد نانوذرات نیمه‌رسانا اظهار داشت: «این مواد،
می‌توانند در صنایع مختلف از جمله؛ فوتوکاتالیست‌ها، حسگر‌ها، دستگاه‌های نوری
غیر‌خطی، فوتونیک، الکترونیک، اپتوالکترونیک و غیره بسیار مفید واقع شوند».

محققان این طرح، برای مطالعه ابعاد نانوذرات سنتز شده، محل قرارگیری آنها و
همچنین بررسی خواص آنها از دستگاه‌های XRD، SEM، EDX، UV-vis، BET و DRS بهره
گرفته‌اند.

این کار تحقیقاتی با راهنمایی دکتر میرعبدالله سیدسجادی و دکتر کریم زارع و با
همکاری دکتر شبنم سهراب‌نژاد در قالب پایان‌نامه دکتری افشین پوراحمد نودهی در
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته‌است.

جزئیات این پژوهش
در مجلات Materials Letters(جلد ۶۱، صفحات ۲۹۲۶-۲۹۲۳، سال
۲۰۰۷)، Materials Letters (جلد ۶۱، صفحات ۲۳۱۴-۲۳۱۱، سال ۲۰۰۷)،Materials
Science and Engineering C (جلد۲۸ ، صفحات ۲۰۵-۲۰۲، سال ۲۰۰۸)، Materials
Letters (جلد ۶۲، صفحات ۶۵۸-۶۵۵، سال ۲۰۰۸)، PHYSICA E (جلد ۴۰، صفحات ۶۸۸-۶۸۴،
سال ۲۰۰۸)
منتشر شده است.