فعالیت‌های ترویجی فناوری نانو در خرداد و تیر ۸۸

با فرا رسیدن فصل تابستان، فعالیت‌های ترویجی-آموزشی دانشجویی و دانش‌آموزی وارد مرحله جدیدی می‌شوند. این در حالیست که از یک‌سو به سبب تعطیلی دانشگاه‌ها، حجم سمینارهای دانشجویی رو به کاهش می‌رود و از سویی دیگر، تابستان امکان جدیدی است که در طی آن دانش‌آموزان می‌توانند با فراغ بال علاقمندی‌های خود را دنبال کنند.

بر اساس گزارش باشگاه نانو، کارنامه سال تحصیلی ۸۷-۸۸ دانشگاه‌ها با برگزاری سه سمینار دانشجویی در خرداد ماه بسته شد. این سمینارها که در دو استان تهران و مرکزی برگزار گردیدند، در مجموع فرصت آشنایی ۵۲۰ دانشجو را با علوم و فناوری نانو فراهم نمودند.
مطابق اطلاعات رسیده به دفتر باشگاه، در تیر ماه ۱۲ دوره آموزشی دانش‌آموزی آغاز گشته تا زمینه ساز آشنایی۳۶۰ دانش‌آموز و ۹۰ دبیر با علوم و فناوری نانو باشد. استان‌های تهران، اصفهان و مازندران، استان‌هایی هستند که از فرصت برنامه‌های حمایت تشویقی ستاد استفاده نموده‌اند. جزئیات برگزاری این دوره‌ها در جدول زیر آمده است.

شماره

استان

مرکز برگزار کننده

نوع برنامه

مجری

تعداد شرکت کنندگان

تاریخ برگزاری

۱

تهران

دانشگاه الزهرا

سمینار تخصصی دانشجویی

شرکت توسعه فناوری مهرویژن

۱۰۰

۱۲/۰۳/۱۳۸۸

۲

تهران

دانشگاه آزاد واحد شهر ری

سمینار عمومی  دانشجویی

شرکت توسعه فناوری مهرویژن

۱۰۰

۳۰/۰۲/۱۳۸۸

۳

مرکزی

دانشگاه آزاد واحد نراق

سمینار تخصصی دانشجویی

هیات علمی دانشگاه

۱۰۰

۱۲/۰۳/۱۳۸۸

۴

مرکزی

دانشگاه فراهان

سمینار عمومی  دانشجویی

شرکت آریا پلیمر

۱۵۰

۲۶/۰۲/۱۳۸۸

۶

تهران

دانشگاه علوم وتحقیقات

سمینار عمومی  دانشجویی

شرکت پژوهشگران نانو فناوری

۷۰

۰۹/۰۳/۱۳۸۸

۷

تهران

پژوهشسرای منطقه ۱۷

سمینار دانش آموزی

شرکت پژوهشگران نانو فناوری

۶۰

۰۱/۰۴/۱۳۸۸

۸

تهران

پژوهشسرای منطقه ۱۸

دوره‌ی  پیشرفته‌ی دانش آموزی

شرکت پژوهشگران نانو فناوری

۴۰

۱۴/۰۴/۱۳۸۸

۹

تهران

(کرج)

دبیرستان شاهد عصمت

دوره‌ی پیشرفته‌ی دانش آموزی

شرکت پژوهشگران نانو فناوری

۴۰

۰۱/۰۳/۱۳۸۸

۱۰

تهران

پژوهشسرای منطقه ۵

دوره‌ی دانش آموزی

شرکت پژوهشگران نانو فناوری

۲۰

۱۴/۰۴/۱۳۸۸

۱۱

اصفهان

پژوهش سرای دکتر فقیهی

دوره‌ی دانش آموزی

شرکت نانوزیست فناور آپادانا

۴۰

۰۱/۰۴/۱۳۸۸

۱۲

اصفهان

پژوهش سرای ادیب مبارکه

دوره‌ی دانش آموزی

شرکت نانوزیست فناور آپادانا

۴۰

۰۱/۰۴/۱۳۸۸

۱۳

اصفهان

پژوهش سرای شهید نساجی

دوره‌ی دانش آموزی

شرکت نانوزیست فناور آپادانا

۴۰

۰۱/۰۴/۱۳۸۸

۱۴

اصفهان

پژوهش سرای فرهیختگان شاهین شهر

دوره‌ی دانش آموزی

شرکت نانوزیست فناور آپادانا

۴۰

۰۱/۰۴/۱۳۸۸

۱۵

اصفهان

پژوهش سرای ابوریحان

زرین شهر

دوره‌ی دانش‌آموزی

شرکت نانوزیست فناور آپادانا

۴۰

۰۱/۰۴/۱۳۸۸

۱۶

مازندران

آموزش و پرورش بهشهر

کارگاه آموزشی دبیران

موسسه مطالعات تکنولوژی رسام

۳۰

۳و۴/۵/۸۸

۱۷

مازندران

آموزش و پرورش ساری

کارگاه آموزشی دبیران

موسسه مطالعات تکنولوژی رسام

۳۰

۵و۶/۵/۱۳۸۸